Specialista na termovizi od roku 2003

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Energetický audit slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu - v budově, ve výrobním provozu anebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifikují možnosti úspor energie, navrhují se možná opatření k jejich dosažení a tato opatření se ekonomicky vyhodnocují.

Energetický audit se zpracovává:

  • pro budovy a provozy s větší spotřebou energie, kde to vyžaduje zákon 406/2000 Sb.  o hospodaření energií v platném znění (poslední novelizace z roku 2012 – zákon 318/2012 Sb., oficiální vydání dne 3.10.2012 ve sbírce zákonů ČR).
  • pro potřeby získání dotace či úvěru na projekt (zateplení budovy, instalace obnovitelného zdroje apod.),
  • při plánované rekonstrukci budov, hledání úspor energie ve výrobních a dalších provozech.

Povinnost zpracovat energetický audit

Povinnost zpracovat energetický audit ukládá zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v novelizovaném znění z 1.7.2015 (z. č. 103/2015 Sb.) větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu potom upravuje vyhláška č. 213/2001 Sb. a její novelizace (vyhláška MPO č. 480/2012 Sb.). Rozhodující pro povinnost zpracovat energetický audit budov či zařízení je celková roční spotřeba všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem organizace (IČO).

Tato povinnost nastává:

  • pro organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace od celkové roční spotřeby energie 1 500 GJ/rok,
  • pro fyzické a ostatní právnické osoby od celkové roční spotřeby energie ve výši 35 000 GJ/rok pod jedním IČ a pak pro každý objekt, který má roční spotřebu energie ≥ 700 GJ/rok.

K čemu je potřeba energetický audit

Energetický audit, nebo Energetický posudek jsou požadovány jako příloha k žádosti o dotaci na energeticky úsporný projekt, např. na zateplení budovy či jiné snižování energetické náročnosti objektu nebo na instalaci obnovitelného zdroje energie (např. dotační program MPO EKO-ENERGIE, OP SFŽP, OP EU,...).

Energetický audit bývá podkladem i pro banky při posuzování žádostí o úvěr na realizaci investic do energeticky úsporných a ekologických projektů.

Energetický audit lze doporučit i při plánované rekonstrukci budovy. Kvalitně zpracovaný energetický audit je užitečným podkladem při rozhodování o postupu rekonstrukce - měl by obsahovat doporučení, ekonomické a ekologické vyhodnocení úsporných opatření.

Kdo může energetický audit provádět

Energetický audit a Energetický posudek mohou provádět pouze fyzické osoby -  energetičtí specialisté s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu.

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií zavádí do praxe i Průkazy energetické náročnosti budov, Kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a Kontroly klimatizačních systémů. Spolusenergetickými audityjemohou provádět pouze autorizované MPO fyzické osoby:

  1. Průkazy EN může vypracovávat energetický specialista (autorizovaná fyzická osoba);
  2. Kontroly kotlů nebo klimatizačních systémů může provádět energetický specialista (autorizovaná fyzická osoba).