Specialista na termovizi od roku 2003

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy, Kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie a Kontrolu klimatizačních systémů ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění mohou provádět pouze fyzické osoby, energetičtí specialisté (auditoři, experti) ve smyslu zákona č.406/2000 Sb. v platném znění, kteří mají patřičná oprávnění.

Ve všech případech však musí být tyto osoby přezkoušeny Ministerstvem PO ČR a následně zařazeny do seznamu energetických specialistů pro tuto činnost.

Jaké jsou postihy za nedodržení zákona

Správní delikty řeší § 12 zákona č. 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.

Fyzická osoba se dopouští přestupku tím, že:

a) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

b) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

c) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a roz­vodů tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,

d) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovi­tým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

e) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,

f) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní

1. některou z povinností při změnách dokonče­ných budov podle § 7 odst. 2 nebo 3,

2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo

3. některou z povinností podle § 9 odst. 1 nebo 3, nebo § 9a odst. 1 nebo 4,

g) jako vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 2,

h) jako vlastník jednotky nesplní některou z povin­ností podle § 7a odst. 3 nebo 7,

j)  jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujících dodávku te­pelné energie konečným uživatelům podle § 7 odst. 4 písm. a).

Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo h).

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) ...,

b) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

c) ...,

d) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvody tepelné energie nesplní některou z po­vinností podle § 6a odst. 1,

e) jako vlastník nebo společenství vlastníků jednotek vlastnící klimatizační systém se jmenovitým chla­dicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní někte­rou z povinností podle § 6a odst. 2,

f)  jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,

g) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek

1. nesplní některou z povinností při změnách do­končených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3, nebo

2. nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1,

j)  jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 2,

k) jako stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospo­dářství

1. nepodrobí budovu nebo energetické hospodář­ství energetickému auditu podle § 9 odst. 1,

2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 3,

3. nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst. 1, nebo

4. neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a odst. 4 písm. a),

l)  jako vlastník jednotky nesplní některou z povin­ností podle § 7a odst. 3 nebo 7,

m) ...

Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7 nebo podle odstavce 1 písm. n),

b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1

písm. b), h), i), j) nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4,

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od­stavce 1 písm. k) bodu 1 nebo 3, odstavce 1 písm. m) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo odstavce 1 písm. o) nebo podle odstavce 2.".

 

b_120_170_16777215_0_0_images_stories_certifikat.jpgIng. Plamen Penkov, CSc.

Energetický specialista v Seznamu MPO, oprávnění č. 187

Mobil:  +420 606 92 00 74

E-mail:  plamen.penkov@volny.cz, plamen.penkov@meerra.eu

Web:  http://www.mpo-enex.cz/experti/

Skype:  plamzar