Specialista na termovizi od roku 2003

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kdo stanovuje povinnost kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie

Povinnost kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie s výkonem nad 20 kW je stanovena v §6a zákona č. 406/2000 Sb. Povinnost platí pro kotle, nikoli pro kotelny! Ze zákona vyplývá, že nezáleží na tom, kde je kotel instalován - povinnost platí jak pro kotelny v budově, tak pro samostatně stojící kotelny.

Výjimkou jsou rodinné domky.

Původní prováděcí vyhláška č. 276/2007 Sb. byla od 1.8.2013 nahrazena prováděcí vyhláškou č. 194/2013 Sb.

V první řadě je třeba rozlišit, zda kotelna je provozována s licencí na výrobu tepelné energie (kterou vydává ERÚ). V tom případě je třeba vyplnit formulář v příloze č. 4 vyhlášky č. 194/2013 Sb..

Pokud je kotel provozován bez licence, kontrolu může provádět pouze fyzická osoba s příslušným oprávněním MPO.

Četnost kontrol závisí na velikosti kotle a typu paliva.

  • Pro kotle na ZP od 20 do 100 kW je to do 10 let od uvedení do provozu a pak každých 10 let.
  • Pro kotle nad 100 kW jsou to 4 roky pro plynové kotle a 2 roky - pro kotle na tuhá a plynná paliva.

Podrobněji viz příloha č. 5 vyhlášky č. 194/2013 Sb.

V rámci kontroly je zpracován protokol dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Kontrola se týká jak kotle, tak příslušných rozvodů.

  • U samostatně stojících kotelen půjde o kontrolu rozvodů z kotelny k předávacímu místu (na patu dané budovy).
  • U kotelen v budovách půjde o kontrolu rozvodů opět buď k předávacímu místu (pokud existuje), nebo o kontrolu rozvodů v celé budově.

Z provedené kontroly vyplývá povinnost předložit na vyžádání Zprávy o kontrole Ministerstvu PO ČR nebo Státní energetické inspekci. Pokud není kontrola provedena čistě formálně, pak by provozovateli měla sdělit, jak jsou na tom kotel a rozvody a navrhnout opatření ke zlepšení provozu.

Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů

Původní prováděcí vyhláška č. 277/2007 Sb. byla zrušena a od 1.8.2013 nahrazena prováděcí vyhláškou č. 193/2013 Sb.

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/ES ze dne 19.  května 2010 o energetické náročnosti budov) a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.

Rozsah kontroly klimatizačních systémů

  • Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob.
  • Každý klimatizační systém se posuzuje samostatně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy.

Četnost kontrol klimatizačního systému

Četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu klimatizačního systému po jeho uvedení do provozu, je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

cetnost-kontrol-klimatizacniho-systemu.jpg

Výše zmiňované zákony a vyhlášky přispějí k zvýšení zájmu o snížení spotřeby energie budov pro vytápění, chlazení a větrání.